Overleg met MA over Stichting POG

DE AANTOONBARE LEUGENS EN VERZINSELS VAN MA OVER STICHTING POG

Bijeenkomst:    Praten over Gezondheid Nederland
Aanwezig:        Manna Alma, Karin Kalverboer, Betty Meyboom
Datum:            11/12/2015

Aanleiding:
Betty Meyboom geeft aan dat zij samen met Karin Kalverboer, als bestuurders van de Stichting Praten Over Gezondheid Nederland Manna Alma hebben uitgenodigd om van haar te horen hoe ze de ontstane situatie ervaart en wat ze van de Stichting nodig heeft om goed te kunnen functioneren. In een telefonisch overleg  tussen Betty en Menno is door Menno de suggestie gedaan met Manna dit overleg te voeren

Stichting:
Doel van de Stichting is Praten Over Gezondheid Nederland opimaal te faciliteren. Reden voor oprichting van Stichting POGN was om kansen voor verwerven van gelden t.b.v.  praten over gezondheid te vergroten. Zorg te dragen voor onafhankelijkheid en via de website breed publiek bekendheid geven aan uitkomsten van onderzoeken die in kader van POG zijn uitgevoerd.

Geld voor licenties en bijhouden van website moet verworven worden door  hiervoor in begroting van de separate POG-deelprojecten een budget in te ruimen, waarop Stichtingsbestuur  een beroep kan doen. Wie onderhoudt de website? Bijhouden van website gebeurde door Nienke Verheij; zij zou dit kunnen voortzetten i.o.v. Stichtingsbestuur.

Manna geeft aan dat ze verrast was door de voortvarendheid waarmee stichting was opgericht. Ze was er vooraf niet in gekend door Auke. Ze nam er toevallig kennis van in een schrijven; terwijl ze samen met Joyce nog bezig was na te denken  over de wenselijkheid van oprichting van een Stichting  en hoe de rol van UMCG als preferred partner zou moeten worden ingevuld. Ze geeft aan dat Stichting voor acquisitie en vinden van andere financieringsbronnen (zoals crowdfunding)  buiten de wegen die van oudsher gevolgd worden, waarschijnlijk wel extra waarde toevoegt.

Ook noemt ze dat Menno niet tegen oprichting van stichting was, maar daarin wel het belang van het UMCG als preferred partner goed geregeld wilde zien. Dat was vooraf niet geregeld en is nog steeds niet geregeld.

Ze verneemt rond  POG nu veel ruis in de communicatie; en heeft daar last van als partner die onderzoek uitvoert. Ook verneemt ze dat er door Auke met externen negatief wordt gecommuniceerd over zijn miscommunicatie met Menno i.r.t. POG en dat schaadt zowel intern als bij externen die hiervan niet op de hoogte zijn, het vertrouwen in POG.  De belangstelling voor POG groeit. Er zijn verschillende  initiatieven gaande/in verkenning, zoals ervaringen rond verloskundige zorg; zeldzame ziekten;  kinderen in palliatieve  fase; Q-koorts… Die moeten niet a.g.v. interne communicatieproblemen weerhouden worden van aangaan van samenwerkingsverband met POG. Bij externen verneemt ze dat die niet op de hoogte zijn van de sterke verwevenheid met en de inbedding  van wetenschappelijk onderzoek. Wat POG juist  een krachtig initiatief maakt.

Op de website POGN  is opeens de UMCG-link verdwenen.

De opmerking dat UMCG destijds niet met Haar logo op de website geplaatst wilde worden, nuanceert ze. Het was geen verbod; maar UMCG heeft destijds aangegeven er niet noodzakelijk op te hoeven staan.

Door Menno is een spreekverbod opgelegd aan de medewerkers van zijn afdeling richting Auke, nadat Auke boos was uitgevallen tegen Danielle. Dat is een onwenselijke situatie. Voor informatie over POG staat Manna nog wel op de website genoemd, maar zijn haar contactgegevens opeens verwijderd. Auke staat er nu met zijn privéadres op. Wenselijk is dat Manna hierop staat met contactgegevens. Het spreekverbod van medewerkers met Auke  moet worden opgeheven.

Er is geen enkele misvatting over de grote rol die Auke rond POG heeft vervuld. Hij is de founding father van POG; zonder hem en zijn initiële inspanningen was dit project niet van de grond gekomen. Hiervoor verdient hij de credits.  Maar de miscommunicatie mag de  groei van POG niet in de weg staan. Inmiddels zijn veel mensen  opgeleid in de dipex-onderzoeksmethodiek en promoveren er veel mensen op onderzoeken rond POG.

Mocha:
Dit project is een groter project (3,5 jaar) bestaande uit 3 onderdelen:  één module ((1e lijnszorg voor kinderen) maakt  deel uit van POG ;  een deelproject waar Danielle aan werkt richt zich op school health en tenslotte de werkzaamheden voor country agentschap

Auke zou bericht hebben aan Imperial College UK (Consortium leiders MOCHA) dat er geld op de plank zou blijven liggen wat niet ingezet werd voor het Country Agentschap, waarvoor  Auke wilde worden aangesteld door Imperial College. Manna weerspreekt dat dit geld op de plank zou blijven liggen en dat dit geld bedoeld was om twee promovendi aan te stellen. Auke was hiervan op de hoogte. Dat  is door Danielle met UK gecommuniceerd. In een gesprek dat Danielle met Auke hierover gehad heeft  was Auke heel boos;  Danielle heeft zich toen bedreigd gevoeld door de wijze waarop dit gesprek is gevoerd.  Auke heeft de aanstelling niet gekregen.

Conclusie:
Doel van de Stichting is om zo optimaal mogelijk het belang van POG te dienen en meer mogelijk te maken dan voorheen het  geval was. Dat betreft met name de fondswerving  en  als onafhankelijke entiteit brede publieke bekendheid geven aan de opbrengsten via beheer van de website. Rol UMCG moet goed worden weergegeven op de website. Dat geldt ook voor opname van contactgegevens van Manna. Over contacten die gelegd worden met eventueel nieuwe leads moet openlijk worden gecommuniceerd tussen bestuur en uitvoerende organisatie, waar Manna en Joyce verantwoordelijk voor zijn. Rol en relatie tussen stichting en medewerkers UMCG moet duidelijk worden vastgelegd.

Vraag die aan MA gesteld wordt, is om vanuit haar kennis en ervaring aan te geven wat zij nodig heeft van de Stichting. Dit zal via een overeenkomst rond preferred partnerschap UMCG in samenwerking met de Stichting inclusief Auke verder worden vormgegeven.

Karin maakt verslag en legt dit via Betty aan MA voor, waarna het over POG-bestuur wordt verspreid.

Transparantie is van groot belang. Betty en Karin zullen vervolggesprek met Auke hebben en daarover Erik verwittigen. Doel is problemen rond Stichting op te lossen; preferred  partnerschap z.s.m. invullen en naar buiten communiceren over relatie stichting en UMCG teneinde de gerezen ruis z.s.m. op te klaren; vertrouwen te verkrijgen  en een goede onderlinge relatie op te bouwen. Z.s.m. wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met Auke, Karin en Betty.