Het geval Rob Hiemstra

Het geval Rob Hiemstra (RH)

Uit de brieven die RH stuurde naar de door mij inmiddels aangetrokken advocaat blijkt telkens weer hoe zeer hij met alle mogelijke middelen, leugens en bedrog probeerde SAR te ondersteunen. Het is zonder meer ongelooflijk met welke domheid hij dit telkens weer probeerde. Zoals iemand over hem zei: duidelijk gebrek aan gewicht, waardoor hij boven is komen drijven.
Hij deed vaak voorkomen dat hij bereid was mee te denken om de problemen op te lossen, maar dan kwam er plotseling weer een brief waarin werd gesteld dat hij helaas een nieuwe kwestie was tegengekomen die oplossing toch weer moeilijk maakte – het ging hier bijvoorbeeld over de Stichting POG – zie ook de al eerder aangegeven Bijlage 9 – SAR.

Het voert te ver hier alle e-mails te tonen die RH heeft geschreven, onder meer met de hulp van niet alleen SAR, maar zeker ook van OW. Niettemin zij vermeld dat uit al die brieven zonneklaar bleek dat RH geen notie had waar het over ging en willekeurige en weinig intelligente argumenten gebruikte om SAR te plezieren. Het ging dan niet alleen over Stichting POG, maar ook over MOCHA en de door mij opgerichte Section Child and Adolescent Health bij de EUPHA. Dit alles omdat SAR had bedacht dat hij zich al deze door mij geïnitieerde projecten eigen wilde maken, duidelijk desnoods met valse aanklachten en ander dom gerommel. Los daarvan was SAR natuurlijk ook beducht voor mogelijk negatieve beoordelingen mijnerzijds over de Jeugdgezondheidszorg – dat had hij immers de 12 jaren daarvoor effectief weten te onderdrukken.

Dankzij de hulp van vele medewerkers (zie aldaar) is hem dat ook min of meer gelukt, zij het dat de verdere ontwikkeling van deze projecten in zijn handen tot weinig of niets positiefs hebben geleid. Dat kwam natuurlijk ook omdat bij degenen die dat hadden moeten bewerkstelligen de intellectuele mogelijkheden daartoe ontbraken. Wat dat betreft was er veel overeenkomst met zijn andere misser: C4Youth.

Ter informatie nog wel een overzicht van het totale UMCG-budget van MOCHA. Hieruit blijkt wat wérkelijk de financiële situatie was en mijn rol daarin.