De leugens rond de klacht van SAR

Klacht SAR via Hiemstra

DE VELE LEUGENS OP SCHRIFT

 

 

Hanzeplein 1 Postbus 30 001,9700 RB Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen

Sector F

Directie

Aan

Dr. P.A. Wiegersma Vechtlaan 17 9606 RJ KROPSWOLDE

Telefoon (050) 363 2600

Bijlage(n) 1

Kenmerk SF1 5.00207

Datum 29 september 2015 Onderwerp Uw functioneren

 

Geachte heer Wiegersma,

Recent heeft de leiding van de afdeling Gezondheidswetenschappen zich tot ondergetekende gewend met betrekking tot uw gedrag op een tweetal functieonderdelen, te weten: uw handelswijze met betrekking tot het project MOCHA en uw handelswijze met betrekking tot het project DIPEX/POG.

In eerst instantie bent u hierop aangesproken door uw afdelingshoofd, prof. Reljneveld.
Naar wij begrepen hebben, heeft u geweigerd om hier het gesprek met uw afdelingshoofd over aan te gaan. In het verlengde hiervan bent op 16 september jl. vrijwel direct weggelopen uit een gesprek met het afdelingshoofd over deze kwestie.
Op ons verzoek heeft de afdelingsleiding haar visie met betrekking tot de incidenten op papier gezet. Dit vindt u als bijlage bij deze brief.

De inhoud van wat door de afdelingsleiding op papier gezet is, is voor ons zodanig ernstig dat wij moeten overwegen of er, en zo ja welke, formele stappen aan de orde zijn. Wij willen dat echter niet doen zonder u in de gelegenheid te stellen uw kant van het verhaal te belichten.
Wij nodigen u hierbij uit om op vrijdag 2 oktober a.s. om 10.00 uur met ons in gesprek te gaan over wat in de bijlage bij deze brief is vastgelegd en vernemen dan ook graag uw visie over wat zich heeft voorgedaan.
Het gesprek zal van onze kant gevoerd worden door ondergetekende en de heer Van Boven

Beschrijving casuïstiek Auke Wiegersma (ID 30434)

In de afgelopen periode heeft de afdeling GZW te maken gekregen met voor haar ongewenst functioneel en persoonlijk gedrag van een van haar werknemers, dr. P.A. Wiegersma.
In hoofdlijnen vertoont dhr. Wiegersma dit ongewenste gedrag op twee functle-onderdelen, te weten:

Handelswijze inzake project MOCHA
Handelswijze inzake Project Dipex – Praten over gezondheid Dit gedrag valt hoofdzakelijk binnen een periode waarin dhr. Wiegersma in verband met ziekte niet op de afdeling aanwezig was (sinds 01092015), en geacht werd niet aan het werk te zijn in afwachting van het verwoorden van re-integratieplannen in overleg met zijn leidinggevende prof. Dr.Reijneveld. Het re-integratieproces in deze periode verliep moeizaam. Dhr. Wiegersma wees contact met zijn leidinggevende grotendeels af, maar bezocht in dezelfde periode wel twee internationale congressen. Deze congressen heeft hij zonder overleg en voorafgaande toestemming van de afdelingsleiding bezocht, waarvan hij evenwel de kosten declareerde bij de afdeling. Een mailarchief (ongeveer 70 mails) van correspondentie met dhr. Wiegersma, de bedrijfsarts, personeelszaken etc. is zo nodig beschikbaar.

Formeel Is dr. Wiegersma per 1 sep 2015 weer herteld gemeld, op basis van door hemzelf en prof. Dr. Reijneveld ondertekende afspraken, die zijn opgesteld in het bijzijn van de personeelsfunctionaris (zie bijlage).

Handelswijze inzake project MOCHA

Door ziekte en aanstaande pensionering heeft prof. Dr. Reijneveld afspraken gemaakt over een verminderde inzet van dhr. Wiegersma op het MOCHA-project. Het MOCHA-project is een groot door de EU gefinancierd Europees project gericht op preventie bij kinderen en jeugdigen, met een werkbegroting van bijna 7 miljoen euro. Het project wordt geleid door een penvoerder in Londen, het Imperial College. Het UMCG is een van de grootste niet-Engelse partners in het project en heeft uit de begroting van het project bijna 700 duizend euro toegewezen gekregen. De projectleider van het UMCG-deel van het MOCHA-project was en is dr. Jansen. Dr. Jansen geeft vanuit haar projectleidersrol leiding aan de drie deelprojecten van het MOCHA-project die het UMCG ten persoonlijke betaling. Dit was zonder voorafgaand overleg met en toestemming van de leiding GZW en UMCG. Het ging hier om de rol van ‘country agent*, een rol waarvoor in het aan het UMCG toegewezen deel ruim 35 duizend euro was begroot.
Dr. Jansen heeft als projectleider MOCHA UMCG toen bovenstaande haar ter ore kwam In nauw overleg met prof Reijneveld contact gezocht met de penvoerder in London. Zij heeft hen op vrijdag 11 september 2015 telefonisch verwoord wat de zienswijze op het functioneren van het MOCHA- project in Nederland is. Op basis van deze informatie heeft de penvoerder in Engeland dr.Wiegersma per mail op 14 september laten weten dat gelet op deze voor hen nieuwe informatie uit Nederland de basis voor het aanbieden van een apart persoonlijk contract wat hen betreft verviel. Zij gaven als reden aan dat dhr. Wiegersma een verkeerde voorstelling van zaken aan hen had gedaan. De betreffende mail is beschikbaar.

In reactie op deze mededeling heeft dr. Wiegersma eveneens op 14 september jl. telefonisch contact gezocht met dr. Jansen en haar op een dreigende en intimiderende wijze benaderd, zodanig dat zij aangaf bang te zijn voor verbaal en mogelijk fysiek geweld als zij dhr. Wiegersma zou treffen.
Deze gevoelens en zienswijze heeft zij op maandagavond 14 september 2015 gedeeld met haar leidinggevende, dhr. Reijneveld, welke deze gedeeld heeft met de manager BV, Van der Wal. Deze zijn tot de conclusie gekomen dat dit gedrag van dhr. Wiegersma onacceptabel is en verder functioneren op de afdeling in ernstige mate in de weg staat. Zij hebben besloten de sectordirectie in te lichten over deze gebeurtenissen om een uitspraak te vragen hoe wij met dit zeer ongewenste gedrag dienen om te gaan. Prof. Reijneveld heeft verder op 16 september tijdens een al eerder gepland overleg deze zaak aangekaart bij dhr. Wiegersma. Deze weigerde het gesprek daarover aan te gaan en is vrijwel direct weg gelopen.

Handelswijze inzake Project Dlpex – Praten over gezondheid
Het UMCG was tot en met februari 2015 licentiehouder voor Nederland van Dlpex-international (zie bijlage) voor wat betreft gebruik van de Dipex-technologie, met de intentie deze licentie te verlengen. Dipex betreft een methode om ervaringen van patiënten met hun ziekte op video vast te leggen en via internet toegankelijk te maken voor andere personen. Het UMCG past deze technologie toe in het project praten over gezondheid. Binnen het UMCG gold dhr. Wiegersma als eerste aanspreekpunt voor zaken betreffende Praten over Gezondheid. Daarnaast fungeert een ‘Fonds POG’, gelieerd aan de Research BV en zonder eigen rechtspersoon maar met een zogeheten bestuur van dhr. Van der Wal en daarnaast twee externe maar aan het UMCG gelieerde personen.
Prof. Reijneveld heeft tijdens het overleg op 17 juni 2015 aangegeven moeite te hebben met het verschuiven van de licentie van het UMCG naar een nog op te richten landelijke stichting zonder garanties voor gebruik van de licentie door het UMCG. Tijdens een vervolggesprek met bestuur Fonds POG en dhr. Wiegersma op 8 september 2015 bleek dat dhr. Wiegersma als aanspreekpunt de UMCG-licentie van Dipex op het moment dat deze overeenkomst afliep niet had verlengd namens het UMCG maar als privépersoon. Hij deed dit zonder voorafgaand overleg met de afdelingsleiding (mondelinge mededeling van dhr. Wiegersma tijdens een overleg op 8 september jl. met dhr. Van der Wal en Reijneveld, en mw. Meyboom-de Jong}.
Tijdens dit overleg op 8 september 2015 is afgesproken om het voornemen voor het oprichten van een landelijke stichting met het UMCG als mogelijk preferred partner vooraf te toetsen bij de afdeling juridische zaken van het UMCG. Hiertoe zou de afdeling GZW stukken ontvangen van leden van het fondsbestuur (zie concept verslag van dhr. Wiegersma van de bijeenkomst 8 september 2015) met daarbij een toelichting op de gevolgde werkwijze en uitleg waarom het fondsbestuur deze aanpak voorstond. Deze zouden voorgelegd worden aan prof. Reijneveld en deze om zijn mening gevraagd zou worden. Bij een eventuele overeenkomst op dit niveau zouden de stukken aan de jurist van het UMCG voorgelegd worden om na te gaan of deze constructie een voor het UMCG begaan baar pad zou zijn.

Nog voordat deze stukken voorgelegd waren aan prof. Reijneveld is gebleken uit een email van dhr. Wiegersma aan dr. Alma, een bij deze Dipex-technologie betrokken medewerker van de afdeling, dat de stichting op vrijdag 26 september 2015 opgericht zal gaan worden, zonder voorafgaand overleg laat staan toestemming van de leiding van het UMCG. Inmiddels heeft dhr. Wiegersma ook toegegeven dat de stichting ook daadwerkelijk is opgericht.
Wij stellen ons op het standpunt dat de handelswijze in strijd is met het belang van het UMCG, en hebben de sectordirectie F verzocht om passende actie te ovewegen.

Gespreksverslag, gemaakte afspraken Datum gesprek: 2 juli 2015 en 24 augustus 2015 Aanwezig bij gesprek: S.A. Reijneveld, P A Wiegersma, A.M.P. Luikinga (P&O) Doel van het gesprek: afspraken maken over het hervatten van de werkzaamheden van Auke Wiegersma tot aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd (18 juni 2016) N.a.v. een door Auke opgesteld overzicht van activiteiten (bijgevoegd) zijn de volgende afspraken gemaakt;

 • Vrijstelling voor het geven van onderwijs. Wel zal Auke een achtergrond rol vervullen en als vraagbaak fungeren
 • Pnt 1 t/m 5 (onderzoek): deze werkzaamheden worden uitgevoerd en overgedragen vanaf 1 januari ’16
 • Pnt 6: over de vorming van de stichting POG komt separaat een afspraak.
 • Pnt 7: wordt nader besproken met Danlelle Jansen
 • Pnt 8: Auke geeft aan geen betrokkenheid meer te willen hebben bij MOCHA
 • Pnt 9: Auke is hierover in overleg met Roy Stewart
 • Overige activiteiten: kunnen voortgezet worden; indien het kosten voor de afdeling met zich mee brengt vooraf overleg met afdelingshoofd. Na einde dienstverband zullen er op dit vlak geen verdere activiteiten zijn vanuit of namens de afdeling.
 • Eens per maand vindt er een bilateraal plaats tussen Menno en Auke tot einde werkzaamheden. Tijdens het bilateraal zal Menno een gespreksverslag maken wat door Auke voor akkoord getekend wordt
 • Indien de werkzaamheden dat toelaten kunnen deze vanuit huls worden uitgeoefend. Auke zal zijn kamer leegruimen en, indien nodig, gebruik gaan maken van een flexkamer. Dit zal worden afgestemd met Obbe van der Wal
 • Vanaf 1 januari 2016 zal Auke zijn vrije dagen opnemen tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd
 • Na afronding van de afspraken over alle activiteiten en ondertekening wordt Auke per 1 september 2015 beter gemeld

Akkoord met dit verslag,

OVERZICHT ACTIVITEITEN

ONDERWIJS:

 1. overdracht en advies G2010
 2. overdracht en advies G2020
 3. WEB-SAS ‘ i a. beoordelen klinische lessen b. vervanging examinator bij afwezigheid
 4. Commissie Seml-Arts Stage (voorzitter Leo Veehof)

ONDERZOEK/POG:

 1. Fonds Praten Over Gezondheid – voorzitter Fonds (UMCG Research BV)
 2. onderhouden en verbeteren POG website
 3. voorbereiding en opstellen diverse subsidieaanvragen voor POG projecten: 4, begeleiding huidige modules In voorbereiding en/of uitvoering (onderwijs, zeldzame ziekten, diabetes)
 4. werving nieuwe modules
 5. Stichting Praten Over Gezondheid
 6. project Pediatrics met EPS
 7. MOCHA
 8. workpackage (met Danlëlle) b. DlPEx deel (met Manna) c. country agent d. begeleiden promovendi
 9. onderzoek gerelateerd aan Oblique Cohort Design (samenwerking Epidemiologie)

OVERIGE ACTIVITEITEN:

 1. vice-president sectie CAPH EUPHA – workshops, track-meetings, preconferences a. beoordeling abstracts conferentie b. annual meeting/workshops c. voorzitter presentaties/sessies/workshops d. diverse council/section meetings e. gerelateerde (advies)functies
 2. deputy chair DIPEx International
 3. presentaties diverse ouderavonden en voorlichtingsactiviteiten
 4. lid Dagelijks Bestuur V&W
 5. Intervisiegroep Sociale Geneeskunde
 6. lid Commissie van Advies Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG
 7. lid jury ‘Beste Klinische Les’ Medische Alumnivereniging Antonius Deusing